Polityka prywatności

 §1
Definicje

1. Polityka Cookies – określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

2. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem SuperTowar.pl

3. Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

4. Administrator – SuperTowar.pl Splendor IQ, Rynek Główny 34/15, 31-010 Kraków, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem w/w Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

5. Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem serwisu online.

6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

7. Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

8. Ochrona danych osobowych – regulacje prawne w zakresie ochrony prawa do prywatności

§2
Rodzaje Cookies

1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

2. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

3. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

4. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§3
Bezpieczeństwo

1. Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

2. Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

3. Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§4
Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

1. Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

2. Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

3. Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

4. Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§5
Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 

  • Google Analytics

  • Google AdWords

  • Google+

  • Facebook

  • Twitter

  • Youtube

§6
Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

2. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu

§7
Wymagania Serwisu

1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy
w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§8
Zmiany w Polityce Cookie
 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

2. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

§9
Ochrona danych osobowych

 

  1. Firma Splendor IQ szanuje prywatność użytkowników i chroni ich dane osobowe. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w odniesieniu do danych Kupujących, korzystających z Usług, jest Firma Splendor IQ, SuperTowar.pl (zwana dalej „Sklep Internetowy”) z siedzibą  w Krakowie Rynek Główny 34/15.   
  2. Jest możliwość skierowania zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Sklep Internetowy poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, formularz kontaktowy

 

  • Przeglądając naszą stronę Internetową

Użytkownik może cały czas pozostać anonimowy. Gromadzone przez nas informacje statystyczne są anonimowe i pozwalają nam dostosować serwis do potrzeb i oczekiwań Użytkowników. Może się jednak zdarzyć, że aby uzyskać dostęp do niektórych usług takich jak np. „Zakup” czy „Newsletter” Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych. W takich sytuacjach Użytkownik ma prawo wyboru czy chce ujawnić swoje dane czy nie.

 

  • Dane osobowe Kontrahentów Sklep Internetowy pozyskuje bezpośrednio od nich samych w chwili dobrowolnie wypełnionego formularza zakupu lub korespondencji mailowej mającej na celu złożenie zamówienia. Nadto informacje takie otrzymujemy od podmiotów, za pośrednictwem których Klienci dokonują płatności za zakupiony towar.

  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu oferowania usług oraz realizacji złożonego przez Klienta zamówienia (na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom wspierającym Sklep Internetowy w zakresie niezbędnych usług informatycznych czy księgowych oraz na podstawie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

  • marketingu produktów lub usług własnych,

  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania złożonego przez Klienta zamówienia dotyczącego kupna towaru, przesyłania powiadomień o płatnościach. Brak danych (tj. imię, nazwisko, adres, nr tel. w przypadku wysyłki kurierskiej) może spowodować, że Sklep Internetowy nie będzie miał możliwości, by zrealizować zamówienie czy wystawić fakturę.

  • W trosce o Państwa bezpieczeństwo gwarantujemy pełną poufność informacji, które zbieramy
   i analizujemy. Nie będą one ujawniane jakimkolwiek podmiotom, niewymienionym w niniejszym dokumencie.

  • Firma Splendor IQ szanuje prywatność użytkowników i chroni ich dane osobowe, dlatego też Użytkownikom korzystającym z naszych zasobów oferujemy bezpieczny protokół SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Jednocześnie zapewnia, iż będzie respektować wszystkie przysługujące Klientom prawa w zakresie ochrony danych osobowych tj.: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych (gdy Klient zauważy, że jego dane są nieprawidłowe lub niepełne), ich usunięcia (gdy dane Klienta nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Sklep Internetowy) czy ograniczenia ich przetwarzania (gdy Klient zauważy, że jego dane są nieprawidłowe – do czasu sprawdzenia przez Sklep Internetowy ich poprawności lecz nie będzie chciał, aby zostały usunięte), prawo do ich przenoszenia (na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody), niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Klient może również cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych. Klient może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania przez nas swoich danych osobowych.  

  • Dane osobowe Klienta są przez nas chronione, dlatego nie udostępniamy ich stronom trzecim
   z wyjątkiem pracowników Sklepu, którzy zobowiązani są zachować te dane w tajemnicy. Odbiorcami danych Klientów mogą być również podmioty świadczące na rzecz Sklepu Internetowego usługi informatyczne oraz serwisy płatności elektronicznych (w przypadku wyboru opcji płatności online). Sklep Internetowy współpracuje  z dostawcami zewnętrznymi w celu realizacji zamówień złożonych przez Klientów. Dostawcy ci muszą zapewnić poufność danych uzyskanych w celu realizacji usługi i nie wolno im wykorzystywać ich do jakichkolwiek innych celów (Poczta Polska oraz firmy kurierskie). Jeżeli wymaga tego przepis prawa, Sklep Internetowy zobowiązany jest udostępnić dane osobowe Kontrahentów uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.  W razie konieczności możemy przekazać dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

  • Sklep Internetowy przechowuje dane osobowe Klientów przez czas realizacji zamówienia, a po jego finalizacji przez okres niezbędny do:
   • posprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji),
   • zabezpieczenia lub  dochodzenia  ewentualnych  roszczeń  przysługujących Administratorowi,   

    

    • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

3. W sytuacji opisanej w podpunkcie a) oraz b) okres przechowywania danych osobowych jest nie dłuższy niż 10 lat od dnia zakończenia usługi. Natomiast dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

4. Dane osobowe Klientów nie są profilowane, ani też nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych – chyba że Klient zamieszkuje w państwie trzecim, a przesyłki są na jego wniosek przesyłane do niego pocztą lub poprzez firmy kurierskie. Wtedy firmy te otrzymają dane adresowe Klienta.

6. Pliki cookie. Plik cookie to plik danych przesyłany ze strony www na twardy dysk komputera użytkownika. Każdy użytkownik może samodzielnie decydować na poziomie ustawienia przeglądarki czy akceptuje pliki cookies, w jakiej ilości i jakie. Brak zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiającej przetwarzanie cookies jest wyrazem świadomego aktu woli użytkownika. Klient może wyrazić zgodę na zapis oraz przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (plików cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Sklep Internetowy. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe nadto mogą być w każdym momencie usunięte przez użytkownika.  

7. Szczegółowe informacje na temat używania cookies zawarte zostały w polityce prywatności na stronie.