Regulamin sklepu

 

Regulamin sklepu internetowego SuperTowar.pl stanowi dokument regulujący świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. rodzaj, zakres usług, warunki oraz wymagania techniczne potrzebne do ich realizacji), określa m.in. podmiot odpowiedzialny za wykonanie usług, tryb postępowania reklamacyjnego jak również politykę ochrony danych osobowych.

                                                                                                                        § 1.

Postanowienia ogólne

Podmiot odpowiedzialny:

1. Firma Splendor IQ posiadająca nr NIP 7951867989, siedzibą Firmy jest Polska, Rynek Główny 34/15, 31-010 Kraków

2. Nr telefonu: (+48) 881 469 869

3. Nr konta bankowego: 64 1140 2004 0000 3102 6669 8140

                                                                                                                        § 2.

Definicje 

 

  1. Sklep internetowy/Sklep – to Sklep działający pod nazwą www.SuperTowar.pl za pośrednictwem którego Sprzedawca świadczy usługi na stronie internetowej sklepu. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Dostawca – jest zewnętrzną firmą dostarczającą towar od sprzedawcy do odbiorcy i są to np.:  Poczta Polska S.A. lub firmy kurierskie.
  3. Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Sklep internetowy kompletuje zamówienie, aż do momentu przekazania towaru do wysłania
   z magazynu za pośrednictwem Dostawcy pod wskazany przez Klienta adres dostawy.
  4. Magazyn – jest miejscem, w którym następuje gromadzenie i kompletowanie zamówień Klientów. Z tego też miejsca mogą być wysyłane towary.
  5. Baza Sklepu internetowego – jest miejscem gromadzenia danych dotyczących szczegółowego przebiegu transakcji, w celu prawidłowego realizowania składanych przez Klientów zamówień.
  6. Koszyk zakupowy / koszyk – jest miejscem, w którym Klient precyzuje szczegóły swojego zamówienia podając np. rodzaj i ilość wybranych produktów, adres dostawy, dane do wystawienia rachunku, wybrany sposób dostawy towaru i określa sposób płatności.
  7.  Podmiot realizujący płatność – jest zewnętrzną komórką, niezależną od Sklepu internetowego. Podmiot ten pośredniczy w realizacji płatności za pomocą np. przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.
  8. Zamawiający/Klient – osoba składająca zamówienie za pośrednictwem koszyka zakupowego oraz strona umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze Sklepem internetowym
   a) Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, którego nie można przypisać przede wszystkim jej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.
   b) Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy dokonywaniu czynności prawnej działa w ramach samodzielnej działalności zawodowej lub gospodarczej.
  9. Oferta Sklepu internetowego/oferta – stanowi zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie jest rozumiana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  10. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego.

                                                                                                                                  § 3.

  Warunki korzystania z usług 

   1. Warunkiem korzystania z usług jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
   2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
   3. Do prawidłowego korzystania z serwisu Sklepu konieczne jest:

  – posiadanie dostępu do Internetu oraz poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej akceptującej pliki cookie;

  – posiadanie poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Microsoft Internet  Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox,
  w wersji nie niższej niż 2.0 lub innej o podobnych właściwościach technicznych;

  – posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

                                                                                                                              § 4.

   Rejestracja

   1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

   2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

   3. Klient chcący dokonać rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu
  i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy.

  4. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

   5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

   6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

   7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje od Sprzedawcy drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych

                                                                                                                          § 5.

  Realizacja zamówienia 

   

   1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu.
   2. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio przez stronę Sklepu, a także za pośrednictwem serwisów aukcyjnych (takich jak np. Allegro czy eBay).
   3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając towar, którym jest zainteresowany. Dodanie towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „do koszyka” pod danym towarem prezentowanym na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w koszyku sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Równocześnie wybiera na stronie internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
   4. Wymagane dane niezbędne do realizacji zamówienia, które winny znaleźć się
    w Formularzu zakupowym to:
    a) imię i nazwisko,
    b) numer telefonu,
    c) adres poczty elektronicznej e-mail,
    d) adres dostawy,
    e) w przypadku przedsiębiorstwa chcącego otrzymać Fakturę VAT wymagane jest podanie nazwy firmy, jej adresu i numeru NIP.
   5. Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży zawartej na odległość ze Sklepem internetowym dotyczącej kupna wybranego asortymentu ze Sklepu.
   6. Data zawarcia umowy to data złożenia zamówienia.
   7. Umowa zawierana za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online odbywa się w następujący sposób:
    a) towary przeznaczone do zakupu umieszczane są przez Zamawiającego w koszyku,
    b) w koszyku można dokonać zmian w dowolnym momencie,
    c) po wywołaniu strony „do kasy” i wprowadzeniu swoich danych osobowych oraz wyborze warunków płatności i wysyłki, dane zamówienia zostaną wyświetlone jako podgląd zamówienia.
   8. Zamawiający korzystający z systemu szybkich płatności udostępnionych przez Sklep, takich jak np. Tpay, uruchomi się przekierowanie na stronę przeglądu zamówienia dokonanym w Sklepie internetowym lub przekierowany na stronę dostawcy płatności natychmiastowej.
   9. Przed wysłaniem zamówienia Zamawiający ma możliwość ponownego sprawdzenia szczegółów w przeglądzie zamówienia, ich zmiany (również korzystając z funkcji „wstecz” przeglądarki internetowej) lub anulowania zamówienia.
   10. Wysyłając zamówienie za pomocą odpowiedniego przycisku („zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub podobne oznaczenie), Zamawiający deklaruje prawnie wiążącą akceptację oferty, przez co umowa zostaje zawarta.
   11. Po zawarciu Umowy sprzedaży Konsument otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy – złożenia zamówienia, na trwałym nośniku, którym to nośnikiem w szczególności może być wiadomość elektroniczna przesłana na adres e-mail Klienta podany przez niego w formularzu.
   12. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu lub po otrzymaniu potwierdzenia opłacenia transakcji od operatora przyjmującego szybkie płatności internetowe.
   13. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w wybranych krajach poza granicami Polski.
   14. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
   15. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.
   16. Po potwierdzeniu adresu przez Klienta, przesyłka zostanie nadana Pocztą Polską lub Kurierem – zgodnie z deklaracją Kupującego. Sklep nie realizuje wysyłek za pobraniem.
   17. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru, a także realizacji zamówienia wynikających z błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy.
   18. Klient zobowiązany jest sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
   19. W przypadku usług realizowanych na podstawie indywidualnej specyfikacji Zamawiającego, czas realizacji zamówienia może wynieść od 3-14 lub 30 dni roboczych.
   20. W przypadku, gdy realizacja pełnego zamówienia nie będzie możliwa Sklep internetowy może podjąć decyzje o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego całkowitym anulowaniu, o czym poinformuje drogą mailową Klienta składającego zamówienie.
   21. W razie opóźnień dostawy towaru zamówionego za pośrednictwem Dostawcy, Sklep internetowy nie odpowiada. Reklamacje wynikające
    z niedoręczonej przesyłki, Sklep internetowy może zgłosić Dostawcy – po 14 dniach od daty nadania przesyłki.
   22. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało opłacone i wysłane pod wskazany adres.
   23. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania  i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
   24. Podane ceny nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
   25. Do każdego zamówienia osobno są doliczane koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
   26. Koszty przesyłki zawsze pokrywane są przez Kupującego.
   27. W ramach realizacji umowy z Klientem, Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.

                                                                                                                              § 6.

   Warunki Płatności 

    

    1. Klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienia płatnością  z góry: tradycyjny przelew bankowy na konto Sklepu internetowego, szybki przelew internetowy typu: tPay, PayU  – karta debetowa/kredytowa (przelew 0% bez prowizji).
    2. Kupujący składając zamówienie przez koszyk zakupowy zobowiązuje się opłacić zamówienie w ciągu 3 dni od daty jego złożenia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego przez kupującego jeżeli nie zostanie ono opłacone w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. Zakupionego i dostarczonego towaru nie można wymienić na inny.
    3. Obowiązujący cennik kosztów przesyłki podany jest przy każdym produkcie umieszczonym w ofercie Sklepu. W razie braku podania ceny przy produkcie w katalogu – Kupujący zobowiązany jest przed dokonaniem zakupu poprosić Sklep o przedstawienie oferty cenowej przedmiotu.
    4. Wszystkie ceny podawane na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym towarze stanowią ceny brutto w polskich złotych i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.

                                                                                                                                    § 7.

    Odstąpienie od umowy 

     

     1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
     2. Jeżeli klient dokonał wyboru Dostawcy innego niż zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
     3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie/formularz o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie Klient może złożyć na formularzu, którego wzór dostarcza Sprzedawca. Aby termin dla odstąpienia od umowy został zachowany wystarczy wysłanie oświadczenia drogą mailową do Sklepu przed jego upływem.
     4. Bieg terminu dla odstąpienia od umowy rozpoczyna się z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią – inną niż Dostawca, a w przypadku gdy umowa przewiduje objęcie wielu przedmiotów, które są dostarczane osobno, partiami lub
      w częściach – od chwili objęcia w posiadanie ostatniego przedmiotu, partii lub części.
     5. Sprzedawca obowiązany jest do niezwłocznego, nie dłuższego niż 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
     6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył  Klient, chyba że Klient wybrał inny sposób zwrotu,
      z którym nie wiążą się dodatkowe koszty.
     7. Klient obowiązany jest do zwrotu nienaruszonego przedmiotu Sprzedawcy lub przekazania jej osobie uprawnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od chwili, w której odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca sam zaproponował, że odbierze rzecz.
     8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem  korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
     9. Prawo odstąpienia od umowy w szczególności nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów m.in.:
      a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;    
      b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
      c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po  dostarczeniu;
      d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
      e) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;      
      f) jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi  w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
      g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
      h) zawartej w drodze aukcji publicznej;
      i) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsument przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę  o utracie prawa  odstąpienia od umowy.

                                                                                                                                   § 8.

     Reklamacje 

     1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne powinien niezwłocznie poinformować o tym Sklep, a następnie odesłać zakupiony, wadliwy towar na adres Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.

     2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz formularz reklamacyjny dostępny na stronie Sklepu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są do 14 dni od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pozbawiany wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu magazynowego), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

                                                                                                                                  § 9.

     Ochrona danych osobowych 

     1. Zasada ochrony Danych Osobowych zamieszczona jest w Polityce prywatności.

                                                                                                                                  § 10.

     Postanowienia końcowe 

      

      1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle świadczenia usług przez Sprzedawcę będzie rozpatrywał Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sklepu.
      2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z świadczenia usług przez Sklep przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
      3. Wszelkie materiały zawarte na stronie internetowej Sklepu, w szczególności wszelkie opisy  towarów, znaki towarowe itp. strzeżone są prawami autorskimi. Ich kopiowanie, przetwarzanie, powielanie czy rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób bez zgody Sprzedawcy jest zabronione pod groźbą odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.
      4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
      5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych zmian w powyższym regulaminie. Klienci składający zamówienie w Sklepie internetowym zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym regulaminem.

      Data ostatniej aktualizacji 11.08.2023 r.